Elta Universitate România

INSTRUCȚIUNI

privind completarea formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii"

 

I.  Depunerea formularului
1.  Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz:
a)  dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau
     
   Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii. Formularul se depune de către persoanele fizice care solicită organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual, conform legii.

3.  Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
-  originalul se depune la:
a)  organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b)  organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
-  copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

4.  Modul de completare și depunere
4.1.      Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.
4.2.     Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau venituri din pensii și optează pentru direcționarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/ unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr.... la Cererea privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii".
În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
4.3.    Cererea privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare deprimire.
4.4.    Formularul “Anexă nr...... la Cererea privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii" se depune numai cu formularul 230.
4.6.   Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.
 
II. Completarea formularului
5.  În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2019).
6.  Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
6.1.    În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
6.2.   În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.
6.3.     Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
7.   Secțiunea II "Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 3,5% din impozitul anual potrivit art.79 alin.(1), art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal "
Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare categoriei/categoriilor de venit realizat pentru care contribuabilul dispune asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual.
8.   Secțiunea III "Destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii"
8.1.    Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, în următoarele situații, după caz:
a)  solicită virarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult; sau
b)   au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, și solicită restituirea acestora.
8.2.    Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.
8.2.1.    Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
8.2.2.       Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
8.2.3.     Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de
cult.
8.2.4.       Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității
nonprofit/unității de cult.
8.2.5.     În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
8.3.    Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu 
 
2.  Termen de depunere
-  până la data de 25 mai 2022 inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
 
 
SAU 
 
Intrati pe https://formular230.ro/organizatii/
Alegeti la Organizatii - Elta Universitate.
Dupa completare si semnare, descarcati PDF si il trimiteti la adresa office@eltauniversitate.ro
 
 
 
 Denumire entitate non profit : ASOCIATIA ELTA UNIVERSITATE BUCURESTI 

Cod de identificare fiscala : 8057258 


Planeta Pâinii

Alimentatie Naturala, Auto Educatie, Astrologie, Metafizica, Sexologie
Doresc sa ma inscriu la Planeta Paini

Elta live

Va invitam la transmisiunile online Elta Live in fiecare Luni, Marti, Miercuri, Joi si Vineri de la orele 21:00 (EET).
Subiectele abordate sunt: Alimentatie Naturala, Autoeducatie, Astrologie, Sexosofie, Metafizica, Alternative la sistemele traditionale. In fiecare Marti si Joi se desfasoara cate o ora de exemplificare practica a prepararii unui fel din alimentatia naturala (ciorbe, mancaruri, deserturi), cu elemente componente, metode, tehnologie. Arhive Elta Live