Elta Universitate România

INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând

până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor”

cod 14.13.04.13

1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează

venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situații :

‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private

conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare

şi solicită restituirea acestora ;

‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual,

pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii

sau unităților de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei

sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

2. Termen de depunere:

‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Formularul se completează în două exemplare:

‐ originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi

are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este

diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți

contribuabili persoane fizice;

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

3. Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent

sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin

mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare.

Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric

personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de

Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,

POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003

1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli

în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind

bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.

Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei

private.

Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare

pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă

plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei

se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică

conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele

de mai sus se anexează în copie.

2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către

contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru

susținerea unei entități nonprofit sau a unei unități de cult.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se înscrie de către contribuabil

denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie de către

contribuabil codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se

solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) se completează codul IBAN al contului bancar al entității

nonprofit/unității de cult.

Sumă ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității

nonprofit/unității de cult.

În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va

completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă,

conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu

suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci

suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile

efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către

împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare.

Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicituluiDenumire entitate non profit : ASOCIATIA ELTA UNIVERSITATE BUCURESTI

Cod de identificare fiscala : 8057258

CONT BANCAR (IBAN) : RO95 RZBR 0000 0600 0800 2735 deschis la Raiffeisen Bank S.A. Agentia Harsova

Planeta Pâinii

Alimentatie Naturala, Auto Educatie, Astrologie, Metafizica, Sexologie
Doresc sa ma inscriu la Planeta Paini

Elta live

Va invitam la transmisiunile online Elta Live in fiecare Luni, Marti, Miercuri, Joi si Vineri de la orele 21:00 (EET).
Subiectele abordate sunt: Alimentatie Naturala, Autoeducatie, Astrologie, Sexosofie, Metafizica, Alternative la sistemele traditionale. In fiecare Marti si Joi se desfasoara cate o ora de exemplificare practica a prepararii unui fel din alimentatia naturala (ciorbe, mancaruri, deserturi), cu elemente componente, metode, tehnologie. Arhive Elta Live